2018-09-14 patvirtintas teritorijos prie Parko g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0064:63) Parko g. 23C

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE PARKO G. 23 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE PARKO G. 23C TVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo  14  d.   Nr. A30-1901/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. rugpjūčio 1 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG77465:

  1. T v i r t i n u teritorijos prie Parko g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055185), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1999 m. lapkričio 25 d. sprendimu
    Nr. 2046V „Dėl teritorijos prie Parko g. 23 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą nustatant sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0064:63) Parko g. 23C užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-102). Pagrindinis brėžinys pridedamas. Detaliojo_plano_brezinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut