2018-09-14 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0012:437) Smilgų gatvėje detaliųjų planų sprendinius sklypuose Smilgų g. (kadastro Nr. 0101/0012:149, 0101/0012:453, 0101/0012:454, 0101/0012:455 ir 0101/0012:460)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) DETALIOJO PLANO IR SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0012:437) SMILGŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0012:149, 0101/0012:453, 0101/0012:454, 0101/0012:455 IR 0101/0012:460) SMILGŲ GATVĖJE INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. rugsėjo  14  d.   Nr.

A30-1902/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. A30-2954 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0012:437) Smilgų gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:149, 0101/0012:453, 0101/0012:454, 0101/0012:455 ir 0101/0012:460) inicijavimo pagrindu, sujungiant ir padalijant minėtus žemės sklypus, šiuose sklypuose pakeičiant ir nustatant žemės sklypų naudojimo būdą, užstatymo tankį, užstatymo zoną, intensyvumą, aukštingumą ir kitus statybos reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama). svajonių+darbų+programa

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut