2018-09-14 sudaryta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-68/18(2.15.1.7-TD2)

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

 

2018 m. rugsėjo 14  d.   Nr. A615-68 /18 (2.15.1.7-TD2) ,

Vilnius

 

        Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus  Povilo Poderskio, veikiančio pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir  UAB „Natalex“ įm. k. 300554892, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Kolegov, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – Planavimo iniciatorius), adresas Pylimo g. 44-19, LT-01136, Vilniuje (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

  1. SUTARTIES DALYKAS

 

        1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypo Aukštaičių g. 31 (kad. Nr. 0101/0058:166) (toliau – Planuojama teritorija), teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių  detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 1 (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas), planavimo proceso inicijavimo, rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus  2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas  Nr. 30-2740/18(2.1.1E-TD2) (pridedama).

 

  1. PLANAVIMO TIKSLAI

        2.1. Inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 29 įsakymu Nr. 30-633 „Dėl teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00056561) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0058:166) Aukštaičių g. 31 užstatymo tipą iš sodybinio į laisvo planavimo ir patikslinant kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

  1. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

       3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

 3.2  Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

 3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

       3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų

planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme 3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

     3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Idea urbana“, įm.k. 126206962, adresas Sporto g. 10, LT-09200, Vilnius.

 

  1. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

      4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

      4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

      4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

      4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

      4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

      4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

 

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

       5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

       5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

       5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

 

 

  1. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

       6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

       6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

       6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

       6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

 

  1. KITOS SĄLYGOS

 

        7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

        7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

        7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

 

Planavimo organizatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus  2017-11-30

įsakymu Nr. 40-594

pavaduotoja Danuta Narbut

                   Planavimo iniciatorius

                   UAB „Natalex“

 

Direktorius  Alexsandr Kolegov

 

                                                A.V.

 

                                                                   A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP KRANTO, AUKŠTAIČIŲ IR ZARASŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE AUKŠTAIČIŲ G. 31

 

2018 m. rugpjūčio   10  d.   Nr.

30-2740/18(2.1.1E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 29 įsakymu Nr. 30-633 „Dėl teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Kranto, Aukštaičių ir Zarasų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00056561) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0058:166) Aukštaičių g. 31 užstatymo tipą iš sodybinio į laisvo planavimo ir patikslinant kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).      miesto+plano+ištrauka
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).  programa
Administracijos direktorius Povilas Poderskis