2018-10-01 patvirtintas 344ha teritorijos Kuprijoniškėse (I-ojo įgyv. etapo) detaliojo plano koregavimas sklype Liepkalnio g. 134 (kadastro Nr. 0101/0081:50)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 344 HA TERITORIJOS KUPRIONIŠKĖSE PIRMOJO ĮGYVENDINIMO ETAPO

50 HA TERITORIJOS PRIE LIEPKALNIO G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 13 TVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo  1 d.   Nr. A30-2042/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. rugsėjo 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG82717:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2003 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 01A-41-195 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto 344 (trijų šimtų keturiasdešimt keturių) ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 (penkiasdešimties) ha teritorijos prie Liepkalnio g., Rasų seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 13 (Liepkalnio g. 134, kadastro             Nr. 0101/0081:50) sprendinius, kuriais pakeičiamas sklypo naudojimo būdas iš gyvenamųjų teritorijų į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų ir nustatomas planuojamam užstatymui reikalingas teritorijos naudojimo reglamentas. Pagrindinis brėžinys pridedamas (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-513). Pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut