2018-10-01 patvirtintas Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano sklypo Nugalėtojų g. 1I (kadastro Nr. 0101/0013:65) sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALAKUPIŲ–TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NUGALĖTOJŲ G. 1I (KADASTRO NR. 0101/0013:65) TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 1 d.   Nr. A30-2031/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. rugsėjo 4 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG80593:

  1. T v i r t i n u Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano, patvirtinto 1997 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 53V, sprendinių koregavimą sklype Nugalėtojų g. 1I (kadastro Nr. 0101/0013:65). Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-235). Pagrindinis brėžinys pridedamas. NUGALĖTOJŲ11+BRĖŽINYS
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.3. už šio įsakymo vykdymą atsakingas yra Miesto plėtros departamento direktorius.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut