2018-10-01 priimtas sprendimas keisti komunalinės zonos Dariaus ir Girėno gatvėje prie Eišiškių gatvės sankryžos suplanavimo projekto (registro Nr. T00055541) sprendinius sklypuose Dariaus ir Girėno g. 34F (kadastro Nr. 0101/0080:182) ir (kadastro Nr. 0101/0080:183) Dariaus ir Girėno gatvėje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI KOMUNALINĖS ZONOS DARIAUS IR GIRĖNO G. PRIE EIŠIŠKIŲ G. SANKRYŽOS SUPLANAVIMO PROJEKTO IR SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0080:182) DARIAUS IR GIRĖNO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0080:182 IR

  1. 0101/0080:183)

 

2018 m. rugsėjo 1 d.   Nr. A30-2039/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus      2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto valdybos 1997 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 1115V „Dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų (projektų) sąrašo tvirtinimo“ patvirtinto komunalinės zonos Dariaus ir Girėno gatvėje prie Eišiškių gatvės sankryžos suplanavimo projekto (registro Nr. T00055541) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. 1-2251 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0080:182) Dariaus ir Girėno gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0080:182) Dariaus ir Girėno gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00075904) sprendinių keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Dariaus ir Girėno g. 34F (kadastro Nr. 0101/0080:182) ir (kadastro Nr. 0101/0080:183) Dariaus ir Girėno gatvėje, pakeičiant sklypo (kadastro Nr. 0101/0080:183) Dariaus ir Girėno gatvėje naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų, sujungiant sklypus į vieną sklypą ir nustatant planuojamam užstatymui sujungtame sklype reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama). programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut