2018-10-02 patvirtintas sklypo prie Dainavos ir J. Jasinskio gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koragavimas sklype Dainavos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0040:10) ištaisant detaliojo plano spragą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PRIE DAINAVOS IR J. JASINSKIO GATVIŲ SANKIRTOS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE DAINAVOS G. 7 TVIRTINIMO IŠTAISANT DETALIOJO PLANO SPRAGĄ IR NUSTATANT LEISTINĄ UŽSTATYMO INTENSYVUMĄ

 

2018 m. spalio  2   d.   Nr.

A30-2059/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.2 papunkčiu ir 321 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Do Architects“ 2018 m. rugsėjo 20 d. prašymą, kuriame prašoma nustatyti leistiną užstatymo intensyvumą, kuris nebuvo nustatytas detaliuoju planu,

k o r e g u o j u  sklypo prie Dainavos ir J. Jasinskio gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. 1615V „Dėl sklypo prie Dainavos ir J. Jasinskio gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Dainavos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0040:10) ištaisant detaliojo plano spragą, atsiradusią dėl besikeičiančio teritorijų planavimo teisinio reguliavimo nenustačius privalomojo teritorijos naudojimo reglamento – leistino užstatymo intensyvumo dydžio ir nustatau sklypo Dainavos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0040:10) leistiną užstatymo intensyvumą (UI) – 3,0 pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038) reglamentų lentelę (miesto centras, svarbiausi lokalūs centrai).

Kiti sklypo prie Dainavos ir J. Jasinskio gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendiniai nesikeičia.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut