2018-10-09 priimtas sprendimas koreguoti pertvarkyto sklypo Ateities g. 21C detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO ATEITIES G. 21C NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO, PERTVARKYTO SKLYPO ATEITIES G. 21C FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. spalio   9  d.   Nr.

A30-2147/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi,  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2014 m.  sausio 2 d.  įsakymu  Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.2, 318.4.5.2 ir 319.1 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

  1. . L e i d ž i u  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1998 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 1908V ,,Dėl sklypo Ateities g. 21C nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055574, buvęs Nr. 271) patvirtinto sklypo Ateities g. 21C (kadastro Nr. 0101/0008:1347), kuris pertvarkytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A30-3874 ,,Dėl sklypo Ateities g. 21C formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Ateities g. 21C formavimo ir pertvarkymo projektu, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo tankį, statybos zoną ir ribą, nustatant užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama)    programa+Ateities+g.+21c

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut