2018-10-11 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sklypų Kiškių g. (kadastro Nr. 0101/0012:406 ir Nr. 0101/0012:425) ir šalia esančios teritorijos sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) DETALIOJO PLANO SKLYPŲ KIŠKIŲ G. (KADASTRO NR. 0101/0012:406 IR NR. 0101/012:425) IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. spalio  11d.   Nr.

A30-2178/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenoms tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiu galios“, Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 „Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“, apie 0,36 ha sklypų Kiškių g. (kadastro Nr. 0101/0012:406 ir Nr. 0101/0012:425) ir šalia esančios teritorijos (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) sprendinius inicijavimo pagrindu: teisės aktų nustatyta tvarka miško paskirties žemę pakeisti kitomis naudmenomis, nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą, numatant įvažiavimų į sklypus vietas, pakoreguoti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti maksimalų užstatymo tankį, intensyvumą, aukštingumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama). PROGRAMA

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut