2018-10-11 priimtas sprendimas koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sprendinius sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO GYVENAMOJO RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE MIGLOS G. 55

(KADASTRO NR. 0101/0029:306) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. spalio   11 d.   Nr.   A30-2177/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306): nekeičiant žemės sklypo paskirties ir esamo naudojimo būdo pakeisti ir patikslinti detaliuoju planu nustatytą pastatų aukštingumą ir tankumą, nustatyti sklypo užstatymo intensyvumą bei kitus naudojimo režimo reikalavimus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama). Planavimo+darbų+programa

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut