2018-10-12 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0030:64) ir Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0030:110)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SENOSIOS PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NR. 14 IR NR. 15 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. spalio  12 d.   Nr. A30-2188/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.1.2, 318.4.5.2, 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054747) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sujungiant sklypus Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0030:64) ir Nr. 15 (kadastro
    Nr. 0101/0030:110) ir nekeičiant esamo teritorijos naudojimo būdo, sujungtame sklype nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reikalavimų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama). Programa_MIT

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut