2018-10-16 patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:244) Grigaičių kaime detaliojo sprendinių koregavimas pertvarkytame sklype S. Šilingo g. 145

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0157:244) GRIGAIČIŲ KAIME DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE S. ŠILINGO G. 145 TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio   16  d.   Nr. A30-2220/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m.          birželio 11 d. įsakymu Nr. 30-1137 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:244) Grigaičių kaime detaliojo plano“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:244) Grigaičių kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00056591) koregavimą sklype S. Šilingo g. 145, pertvarkytame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 30-345 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1774) Grigaičių kaime plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ patvirtintu planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija. Pagrindinis_brezinys

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut