2018-10-16 priimtas sprendimas koreguoti sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano sprendinius sklype Pylimo g. 7A (kadastro Nr. 0101/0041:54)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ TEATRO G. 8, PYLIMO G. 7A IR JŲ GRETIMYBIŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE PYLIMO G. 7A

 

2018 m. spalio  16 d.   Nr. A30-2213/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 2091V „Dėl sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. spendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“ patvirtinto sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano (registro Nr. T00054524) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklype Pylimo g. 7A (kadastro Nr. 0101/0041:54) detaliuoju planu nustatytą statinio aukštį, užstatymo intensyvumą bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) , vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus. Miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama). DP+koregavimo+programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut