2018-10-16 priimtas sprendimas organizuoti apie 6,2 (šešių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos prie Džiaugsmo gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano rengimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 6,2 HA TERITORIJOS PRIE  DŽIAUGSMO GATVĖS  DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2018 m. spalio   16  d.   Nr. A30-2219/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus     2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. O r g a n i z u o j u apie 6,2 (šešių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos prie Džiaugsmo gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano rengimą (miesto plano ištrauka pridedama). Schema_6.2_30
 2. N u s t a t a u , kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį – kitą,  naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bendrojo naudojimo teritorijos, rekreacinės teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus;

2.2.  už šio įsakymo viešinimą  yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

 1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 6,2 (šešių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorija prie Džiaugsmo gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 6,2 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3 Vilnius.
 5. Planavimo pagrindas: 2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-3411.
 6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bendrojo naudojimo teritorijos, rekreacinės teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus;
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti priemones gamtos apsaugai, numatyti teritorijas

želdynų plėtrai, esamų apsaugai ir naudojimui.

 1. Papildomi reglamentai: nereikalingi.
 2. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 3. SPAV reikalingumas: bus įvertintas pateikus Aplinkos apsaugos agentūros sąlygas.
 4. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 5. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 6. Koncepcijos rengimas: nereikalingas
 7. Sprendinių vertinimas: nereikalingas
 8. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 9. Planavimo terminai: 3 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 10. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 11. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius  (vyriausiasis  architektas)                        Mindaugas Pakalnis