2018-10-22 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO UKMERGĖS G. 126 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. spalio  22   d.   Nr.

A30-2267/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu          Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-686 ,,Dėl sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054391) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nekeičiant esamos žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo, užstatymo tankumo ir intensyvumo rodiklių, statinių aukščio altitudės, koreguoti statybos zoną ir ribas, statinių aukštų skaičių, tikslinti servitutus bei kitus privalomus naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą ir schemą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano koregavimas inicijavimo pagrindu.
 2. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Ukmergės g. 126 (kadastro Nr. 0101/0031:252), Žvėryno seniūnija, Vilnius.
 3. Planuojamos teritorijos plotas: 1,1935 ha.
 4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 5. Planavimo iniciatorius: UAB „Ašis“, įmonės kodas 304788106, Saltoniškių 9B, Vilnius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-686 ,,Dėl sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054391) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nekeičiant esamos žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo, užstatymo tankumo ir intensyvumo rodiklių, koreguoti skirtingo užstatymo aukščio reglamentų ribas, statybos zoną ir statybos ribas, tikslinti servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, norminių želdynų išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.
 17. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius                                                                     Mindaugas Pakalnis