2018-10-23 patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:1983) buvusiame Vaidegių kaime detaliojo plano koregavimas sklype Liepų al. 66 (kadastro Nr. 0101/0162:55)1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0162:1983) BUVUSIAME VAIDEGIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 (LIEPŲ AL. 66) STATINIŲ STATYBOS ZONOS, RIBŲ IR ĮVAŽIUOJAMOJO KELIO Į SKLYPĄ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio   23  d.   Nr.

A30-2289/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:1983) buvusiame Vaidegių kaime detaliojo plano (registro Nr. 3516), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 30-1253 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:1983) buvusiame Vaidegių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, statinių statybos zonos, ribų ir įvažiuojamojo kelio į sklypą koregavimą sklype Nr. 3 (Liepų al. 66, kadastro Nr. 0101/0162:551) pagal pridedamą sklypo sutvarkymo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

pagrindinis brėž.: Sklypo+sutvarkymo+planas

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut