2018-10-23 priimtas sprendimas koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Valonų g. 21, 23, 25, 27 ir 29

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:656) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE VALONŲ G. 21, 23, 25, 27 IR 29

 

2018 m. spalio  23   d.   Nr.

A30-2299/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (registro Nr. T00070022), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A30-2539 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu pakeičiant sklypų Valonų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0158:2215), Valonų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0158:2216), Valonų g. 25 (kadastro Nr. 0101/0158:2217), Valonų g. 27 (kadastro Nr. 0101/0158:2218)  ir Valonų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0158:2219) ribas ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).    Valonu schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (registro Nr. T00070022) sprendinių koregavimas sklypuose Valonų g. 21, 23, 25, 27 ir 29.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,7265 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) (kadastro Nr. 0101/0158:2215) Valonų g. 21, (kadastro Nr. 0101/0158:2216) Valonų g. 23, (kadastro Nr. 0101/0158:2217) Valonų g. 25, (kadastro Nr. 0101/0158:2218) Valonų g. 27, (kadastro Nr. 0101/0158:2219) Valonų g. 29, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius UAB „FL2“, įmonės kodas 302888531.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: UAB „FL2“ prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (registro Nr. T00070022), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A30-2539 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu pakeičiant sklypų Valonų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0158:2215), Valonų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0158:2216), Valonų g. 25 (kadastro Nr. 0101/0158:2217), Valonų g. 27 (kadastro Nr. 0101/0158:2218) ir Valonų g. 29 (kadastro Nr. 0101/0158:2219) ribas ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:  Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                                    Mindaugas Pakalnis