2018-10-24 patvirtintas apie 2,4 ha teritorijos prie Liškiavos gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detalusis planas ir jo sprendiniai

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 2,4 HA TERITORIJOS PRIE LIŠKIAVOS GATVĖS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio   24  d.   Nr.

A30-2319/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. spalio 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG84578:

  1. T v i r t i n u apie 2,4 (dviejų ir keturių dešimtųjų) ha teritorijos prie  Liškiavos gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-205). Pagrindinis brėžinys pridedamas. LISKIAVOS-pagrindinis_brėž-po+svarstymo-A2_1.jpg
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut