2018-11-12 patvirtintas apie 3,18 ha teritorijos prie Kalno ir Šiaurės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kalno g. 6A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 3,18 HA TERITORIJOS PRIE KALNO IR ŠIAURĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE KALNO G. 6A TVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio  12 d.   Nr. A30-2522/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 5 d. sprendimu     Nr. 1-1267 „Dėl apie 3,18 ha teritorijos prie Kalno ir Šiaurės gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 3,18 (trijų ir aštuoniolikos šimtųjų) ha teritorijos prie Kalno ir Šiaurės gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00072306) koregavimą keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

pagrindinis brėžinys

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut