2018-11-12 priimtas sprendimas organizuoti 0,6 ha ploto teritorijos šalia P. Smuglevičiaus g. 30 detaliojo plano keitimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 0,6 HA PLOTO TERITORIJOS ŠALIA P. SMUGLEVIČIAUS G. 30 DETALIOJO PLANO RENGIMO, KEIČIANT TERITORIJOS PRIE KALVARIJŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO (BALTUPIŲ 3 MIKRORAJONAS) SPRENDINIUS, ORGANIZAVIMO

 

2018 m. lapkričio 12  d.   Nr. A30-2510/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. O r g a n i z u o j u apie 0,6 ha ploto teritorijos šalia P. Smuglevičiaus g. 30 (schema pridedama schema+apie+0,6+ha+šalia+P.+Smugl.) detaliojo plano rengimą, keičiant Vilniaus miesto valdybos 1997 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1925V ,,Dėl teritorijos prie Kalvarijų gatvės detaliojo plano tvirtinimo (Baltupių 3 mikrorajonas)“ patvirtinto teritorijos prie Kalvarijų gatvės detaliojo plano (Baltupių 3 mikrorajono) sprendinius.
  2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslas – koreguojamo detaliojo plano (G-1-3) dalyje esamą gyvenamąją mažaaukštę statybos teritoriją suskaidyti į sklypus, nustatant kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą (G1), likusioje teritorijoje suplanuoti komercinės paskirties objektų teritorijos (K) naudojimo būdo sklypą, taip pat nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Sklypai projektuojami nuosavybės teisėms atkurti.
  3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama programa+apie+0,6+ha+šalia+P.+Smugl.).

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut