2018-11-16 patvirtintas Markučių rajono detalio plano sprendinių koregavimas sklype Subačiaus g. 77

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE SUBAČIAUS G. 77 TVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio  16   d.   Nr. A30-2585/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m.           liepos 2 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG74268:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 30-1530 „Dėl žemės sklypo Subačiaus g. 77 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Subačiaus g. 77 planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinių koregavimą sklype Subačiaus g. 77 (kadastro Nr. 0101/0059:97) ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį), kuriais nustatomas komercinės paskirties būdas (K),  pastatų aukštų skaičius, servitutai, teritorijos naudojimo tipas ir kiti privalomieji bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD)  Nr. K-VT-13-16-457). Pagrindinis brėžinys pridedamas.       
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut