2018-11-16 patvirtintas teritorijos pagal Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį plana patenkančios į kompleksinio planavimo zoną Nr.33 detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINIO PLANAVIMO ZONĄ NR. 33, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio   16  d.   Nr. A30-2575/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 ,,Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintu Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 362 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. liepos 31 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-37:

  1. T v i r t i n u teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio planavimo zoną Nr. 33, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagrindinis brėžinys pridedamas, 3 lapai).
  2. N u s t a t a u duomenis, pagal kuriuos miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis:

2.1. projektuojamame žemės sklype Nr. 18:

2.1.1. būsimoji žemės sklypo savininkė – Lietuvos Respublika;

2.1.2. žemės sklypo plotas – 18 (aštuoniolika) kv. m, kitomis naudmenomis paverčiamas miško žemės plotas – 18 (aštuoniolika) kv. m;

2.1.3. žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, būdas – atskirųjų želdynų teritorijos;

2.2. projektuojamame žemės sklype Nr. 19:

2.2.1. būsimoji žemės sklypo savininkė – Lietuvos Respublika;

2.2.2. žemės sklypo plotas – 51 (penkiasdešimt vienas) kv. m, kitomis naudmenomis paverčiamas miško žemės plotas – 51 (penkiasdešimt vienas) kv. m;

2.2.3. žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, būdas – atskirųjų želdynų teritorijos;

2.3. miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis sąlygos – miško žemė kitomis naudmenomis paverčiama atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti, kompensavimo būdas – pinigais (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymu kompensacijos dydį apskaičiuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba).

  1. Į p a r e i g o j u Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio specialiuosius architektūros reikalavimus sąlygas, susijusias su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotam statiniui funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo).
  2. P a v e d u Teisės departamento Sutarčių skyriui nustatyta tvarka pasirašyti su asmenimis, nusprendusiais suteikti paramą, paramos sutartis dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir pridedamuose brėžiniuose pažymėtų sklypų Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 25 ir Nr. 26 perdavimo Savivaldybės nuosavybėn.
  3. S i ū l a u Miesto plėtros departamentui išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus statytojams (detaliojo plano įgyvendintojams) pasirašius paramos sutartis dėl socialinės infrastruktūros plėtros ir 4 punkte nurodytas sutartis.
  4. N u s t a t a u, kad:

6.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

6.2. sklypų užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Pagrindinis_brėž. Nr.1

Pagrindinis_brėž. Nr.2

reglamentų lentelė