2018-11-21 patvirtintas apie 19, 5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0101:1165), taisant techninę klaidą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 19,5 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 6 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ TVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio   21  d.   Nr. A30-2658/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu,

t v i r t i n u   apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro
Nr. T00070404), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 ,,Dėl apie 19, 5 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0101:1165) koregavimą taisant skaičiavimo techninę klaidą ***-statinio aukščio altitudę iš 165,20 m į 166,02 m.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut