2018-11-22 priimtas sprendimas koreguoti apie 1Ha teritorijos tarp Ukmergės ir Eitminų gatvių detaliojo plano sprendinius sklypuose Ukmergės g. 316 (kadastro Nr. 0101/0100:2117), Ukmergės g. 310 (kadastro Nr. 0101/0100:174) ir (kadastro Nr. 0101/0100:1939)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 1 HA TERITORIJOS TARP UKMERGĖS IR EITMINŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 1, NR. 2 IR NR. 3 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. lapkričio  22   d.   Nr. A30-2671/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-2319 ,,Dėl apie 1 ha teritorijos tarp Ukmergės ir Eitminų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00078044) sklypų Nr. 1 Ukmergės g. 316 (kadastro Nr. 0101/0100:2117), Nr. 2 Ukmergės g. 310 (kadastro  Nr. 0101/0100:174) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0100:1939) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nekeičiant užstatymo aukščio, sujungti sklypus, nustatyti komercinį teritorijos naudojimo būdą, užstatymo tankumą, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai Ukmergės g. 316 (kadastro Nr. 0101/0100:2117), Ukmergės g. 310 (kadastro Nr. 0101/0100:174) ir žemės sklypas (kadastro     Nr. 0101/0100:1939), Pašilaičių seniūnija.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,8722 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: BH Meraki UAB, įmonės kodas 304875582, Bieliūnų g. 1-1, Vilnius.
 5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 6. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 7. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-2319 ,,Dėl apie 1 ha teritorijos tarp Ukmergės ir Eitminų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00078044) sklypų Nr. 1 Ukmergės g. 316 (kadastro Nr. 0101/0100:2117), Nr. 2 Ukmergės g. 310 (kadastro Nr. 0101/0100:174) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0100:1939) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nekeičiant užstatymo aukščio, sujungti sklypus, nustatyti komercinį teritorijos naudojimo būdą, užstatymo tankumą, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi reglamentai: susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutų poreikis.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas: nerengiama.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.
 17. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta : Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius                                                                       Mindaugas Pakalnis

 

Rengė:

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė  A. Tiškevičienė, tel. 211 2752

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut