2018-11-27 priimtas sprendimas koreguoti detaliojo plano sprendinius sklype Nugalėtojų g. 21 (kad. Nr. 0101/0013:147)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VALAKUPIŲ-TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NUGALĖTOJŲ G. 21 (KADASTRO NR. 0101/0013:147) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. lapkričio  27   d.   Nr. A30-2699/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V „Dėl Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055426) sprendinius sklype Nugalėtojų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0013:147) inicijavimo pagrindu, pakeičiant sklypo Nugalėtojų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0013:147) užstatymo tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama). NUGALĖTOJŲ21+PROGRAMA

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut