2018-11-28 sudaryta Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis Nr. A615-83/18(2.15.1.7-TD2)

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIS

2018-11-28 Nr.A615-83/18(2.15.1.7-TD2)
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalį, ir fizinis asmuo, a.k. ***, fizinis asmuo, a.k. *** ir UAB „Buta“ įmonės kodas 304584491, atstovaujama direktoriaus Avaz Guliyev (toliau – Planavimo iniciatorius), įgalioto ir veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – Šalys) susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Šalys susitaria dėl sklypų Airių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0158:537), Airių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0158:554), Airių g. 12 (kadastro Nr. 0101/0158:546), (toliau – Planuojama teritorija) Nemėžio pirmojo mikrorajono šiaurinės dalies teritorijos detaliojo plano (registro Nr. 771) sprendinių koregavimo sklypuose Airių g. 8, 10 ir 12 (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) sprendinių įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų.
Pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. A30-661 (pridedama);
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2018 m. gegužės 11 d. Nr. A615-34/18 (2.15.1.7-TD2);
Iniciatoriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. prašymas (registracijos Nr. A50-29934/18).

2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS ĮGYVENDINTI REIKALINGA INŽINERINĖ IR (AR) SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA
2.1. Šalys konstatuoja, kad teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti reikalinga ši inžinerinės infrastruktūros plėtra:
– Airių gatvės atkarpa nuo Ašmenėlės g. iki žemės sklypo Airių g. 17 (toliau – Infrastruktūra).

3. INFRASTRUKTŪROS STATYBOS TVARKA IR SĄLYGOS
3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktūros projektinę dokumentaciją arba organizuoja jos parengimą.
3.2. Planavimo iniciatorius rūpinasi Infrastruktūrai statyti reikalingų leidimų, sutikimų ir (ar) kitų dokumentų parengimu ir (ar) gavimu.
3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos darbus, parenka statinio projektuotoją ir (ar) rangovą, sudaro su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu infrastruktūros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartį, atsiskaito su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu už atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar) statybos rangos sutarties vykdymą ir infrastruktūros statybos užbaigimą (teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar statybos užbaigimo deklaraciją).
3.4. Infrastruktūra turi būti baigta statyti (įrengti) ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta tinkama naudoti bei įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (jeigu atitinkama infrastruktūra registruotina šiame registre) per nustatyta tvarka gautų statybą leidžiančių dokumentų galiojimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 1d.
3.5. Sutarties 3.4 punkte nurodytas infrastruktūros statybos užbaigimo terminas gali būti pratęstas dėl valstybės ar savivaldybės institucijų delsimo (vėlavimo) išduoti infrastruktūros projektavimo dokumentus, statybą leidžiančius dokumentus ir (ar) kitus dokumentus (leidimus, sutikimus, kitus), kurie pagal teisės aktus privalomi siekiant suprojektuoti ir (ar) įrengti infrastruktūrą.

4. INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS
4.1. Šalys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokės 100 procentų infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų išlaidų.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Šalys įsipareigoja:
5.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas būtų pasiektas greičiau mažiausiomis sąnaudomis;
5.1.2. finansuoti infrastruktūros projektavimą ir statybą sutartyje nustatytomis proporcijomis;
5.1.3. operatyviai žodžiu ir raštu keistis informacija apie sutarties vykdymą;
5.1.4. skirti asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą, ir apie tokių asmenų skyrimą informuoti kitą šalį.
5.2. Planavimo organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad Infrastruktūrai projektuoti ir statyti reikalingi leidimai, sutikimai, sąlygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos išduoda planavimo organizatorius, būtų išduoti kuo greičiau.
5.3. Jeigu infrastruktūros projektavimą ir (ar) statybą organizuoja planavimo iniciatorius, planavimo organizatorius įsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius gautų kitų valstybės ar savivaldybės institucijų išduodamus leidimus, sutikimus, sąlygas ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su infrastruktūros projektavimu ir statyba.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
7.1. Sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
7.2. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama.
7.3. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

8. KITOS SĄLYGOS
8.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigoja teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais patvirtinti Teritorijų planavimo dokumentą.
8.2. Konkretūs techniniai reikalavimai Infrastruktūrai nustatomi pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento sąlygas.
8.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
8.4. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
8.5. Ginčai, kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Povilas Poderskis

Planavimo iniciatorius
Įgaliotas UAB „Buta“
Direktorius Avaz Guliyev