2018-11-29 patvirtintas sklypo Rinktinės g. 54/9 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Trimitų g.11 (kad. Nr. 0101/0032:155)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOREGUOJAMO SKLYPO RINKTINĖS G. 54/9 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE TRIMITŲ G. 11 (KADASTRO NR. 0101/0032:155) TVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio   29  d.   Nr.

A30-2740/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. lapkričio 22 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG88883:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 1-341 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Rinktinės g. 54/9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Rinktinės g. 54/9 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Trimitų g. 11, kurio kadastro Nr. 0101/0032:155 (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-71). Pagrindinis brėžinys pridedamas. pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut