2018-12-17 priimtas sprendimas organizuoti teritorijos tarp Jotvingių, Tarpkalnio ir Dzūkų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano rengimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP JOTVINGIŲ, TARPKALNIO IR DZŪKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2018 m. gruodžio  17 d.   Nr. 30-3849/18(2.1.1E-TD2)

 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. O r g a n i z u o j u apie 3,0 (trijų) ha teritorijos tarp Jotvingių, Tarpkalnio ir Dzūkų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano rengimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+AD+įsakymo
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suplanuoti naujus valstybinės žemės sklypus, suteiktinus piliečiams neatlygintinai, patikslinti esamų sklypų ribas ir plotus, nustatyti (patikslinti) privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą (teritorijos užstatymo ir naudojimo tipą, kitą žemės sklypų naudojimo paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, komercinės paskirties objektų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių bei atskirųjų želdynų teritorijų naudojimo būdus, leistinus statybos reglamentus) ir kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus numatytus teritorijos naudojimo, apsaugos, veiklos plėtojimo reikalavimus ir apribojimus;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.

  1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama). programa
  2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 30-2234 „Dėl pavedimo organizuoti teritorijos tarp Jotvingių, Tarpkalnio ir Dzūkų gatvių detaliojo plano rengimą“.

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis