2018-12-11priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Ukmergės gatvės tarp Pašilaičių ir Fabijoniškių detaliojo plano sprendinius sklype Kaimelio g. 13

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE UKMERGĖS GATVĖS TARP PAŠILAIČIŲ IR FABIJONIŠKIŲ DETALŲJĮ PLANĄ SKLYPE KAIMELIO G. 13 (KADASTRO NR. 0101/0016:62)

 

2018 m. gruodžio  11  d.   Nr.

A30-2838/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 1-1050 „Dėl teritorijos prie Ukmergės gatvės tarp Pašilaičių ir Fabijoniškių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Ukmergės gatvės tarp Pašilaičių ir Fabijoniškių detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Kaimelio g. 13 (kadastro Nr. 0101/0016:62): nekeičiant žemės sklypo paskirties pakeisti nustatytą sklypo naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) ir patikslinti detaliuoju planu nustatytus kitus naudojimo reikalavimus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Planavimo+darbų+programa

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut