2018-12-17 priimtas sprendimas organizuoti teritorijos tarp Dariaus ir Girėno ir Rodūnios Sodų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano rengimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP DARIAUS IR GIRĖNO IR RODŪNIOS SODŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2018 m. gruodžio  17 d.   Nr. A30-2881/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. O r g a n i z u o j u apie 18,9 (aštuoniolikos ir devynių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Dariaus ir Girėno ir Rodūnios Sodų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano rengimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                                                                                                                                                         miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+AD+pavad.+įsakymo
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suplanuoti naujus valstybinės žemės sklypus, suteiktinus piliečiams neatlygintinai, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus numatytus teritorijos naudojimo, apsaugos, veiklos plėtojimo reikalavimus ir apribojimus;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.

  1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                                                                                               programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut