2018-12-18 patvirtintas apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano koregavimas sklype Nr. 84 (kadastro Nr. 0101/0158:2067)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 30 HA TERITORIJOS TARP AŠMENĖLĖS IR JUODUPIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 84

(KADASTRO NR. 0101/0158:2067) TVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio  18 d.   Nr. A30-2894/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu
Nr. 1-1474 „Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00069806) sprendinių koregavimą sklype Nr. 84
(kadastro Nr. 0101/0158:2067) keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Pagrindinis_brezinys

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut