2018-12-18 patvirtintas teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detaliojo plano koregavimas sklype Juodvarnių g. 91

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS BUVUSIAME PUPOJŲ KAIME (PUPOJŲ ARCHITEKTŪRINĖS, URBANISTINĖS IR INŽINERINĖS PLĖTROS KONCEPCIJOS METMENYSE PAŽYMĖTOS INDEKSAIS T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) DETALIOJO PLANO SKLYPO JUODVARNIŲ G. 91 STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio  18  d.   Nr. A30-2893/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  teritorijos buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 1-1029 „Dėl teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Juodvarnių g. 91 statybos zoną pagal sklypo sutvarkymo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

JUODVARNIAI+SKLYPo+SUTVarkymo+PLanas

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut