2018-12-18 priimtas sprendimas keisti individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano apie pie 2,3 ha teritorijoje pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančioje į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 23 sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO PRIE KRIAUČIŪNŲ IR PLATINIŠKIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO APIE 2,3 HA TERITORIJOJE, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOJE Į KOMPLEKSINIO IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 23, TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. gruodžio  18 d.   Nr.

A30-2899/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 244 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u   teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu keisti Vilniaus miesto valdybos 1993 m. gruodžio 23 d. potvarkiu Nr. 2369V „Dėl detalaus suplanavimo projektų tvirtinimo“ patvirtinto individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano (registro Nr. T00054890) sprendinius,  nustatant planavimo tikslą ̶ urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (registro Nr. T00054557) ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                              PROGRAMA_Verbu+23-181207

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut