2018-12-18 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO AISTMARIŲ G. 19, 21 IR SMALINĖS G. 60A DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ILMENOS G. 9 (KADASTRO NR. 0101/0167:3974) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. gruodžio   18  d.   Nr. A30-2900/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.1.1, 318.4.5.2, 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 97 „Dėl sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano (registro Nr. T00055674) sklypo Nr. IV dalies, pertvarkytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 30-295 „Dėl žemės sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius sklype Ilmenos g. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:3974) be žemės naudojimo būdo keitimo pakeičiant ir nustatant leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut