2018-12-18 priimtas sprendimas organizuoti apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Liepkalnio ir Sparno gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano rengimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP LIEPKALNIO IR SPARNO GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO

 

2018 m. gruodžio  18 d.   Nr. 30-3851/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. O r g a n i z u o j u apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Liepkalnio ir Sparno gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano rengimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką);                                             miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+AD+įsakymo+projekto
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suplanuoti naujus valstybinės žemės sklypus, suteiktinus piliečiams neatlygintinai, nustatyti privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą (teritorijos užstatymo ir naudojimo tipą, kitą žemės sklypų naudojimo paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių naudojimo būdus, leistinus statybos reglamentus) ir kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus numatytus teritorijos naudojimo, apsaugos, veiklos plėtojimo reikalavimus ir apribojimus;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.

  1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                                                                                         programa
  2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 30-2235 „Dėl pavedimo organizuoti teritorijos tarp Liepkalnio ir Sparno gatvių detaliojo plano rengimą“.

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis