2018-12-19 patvirtintas teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Senosios Pilaitės kel. 1 (kadastro Nr. 0101/0167:2077)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SENOSIOS PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 9 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio  19 d.   Nr. A30-2922/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. lapkričio 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG87430:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. T00054747) sklypo Nr. 9 (Senosios Pilaitės kel. 1, kadastro Nr. 0101/0167:2077) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-43). Pagrindinis brėžinys pridedamas. Pagr_Brez+DP_k
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypų užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut