2018-12-19 priimtas sprendimas koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius sklype Mickevičiaus g. 6

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE A. MICKEVIČIAUS G. 6 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. gruodžio  19  d.   Nr. A30-2921/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu
    Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sprendinių koregavimą sklype A. Mickevičiaus g. 6 (kadastro Nr. 0101/0053:16) inicijavimo pagrindu: nekeičiant sklypo A. Mickevičiaus g. 6 ribų, ploto ir paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių namų statybos teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

      mickeviciaus6+prog+pak

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut