2018-12-20 patvirtintas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:62 ir Nr. 0101/0076:63) sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0076:62)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0076:62 IR NR. 0101/0076:63) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO KOREGUOJANT STATINIŲ STATYBOS ZONĄ IR RIBAS SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0076:62) TVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio  20   d.   Nr. A30-2928/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 30-939 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:62 ir Nr. 0101/0076:63) sprendinių koregavimo tvirtinimo“, koregavimą keičiant statinių statybos zoną ir ribas sklype (kadastro Nr. 0101/0076:62) pagal pridedamą sklypo sutvarkymo planą su koreguojama užstatymo zona ir riba, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija. Sklypo+sutvark.+pl.+su+TPK+spaudu

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut