2018-12-20 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano sprendinius pertvarkytame sklype A. Tumėno g. 6

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO GYNĖJŲ G. 14 IR TERITORIJOS VIRŠ GELEŽINIO VILKO GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ SKLYPE A. TUMĖNO G. 6 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. gruodžio  20 d.   Nr.

A30-2927/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 24 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 268.1, 318.1 bei 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-1129 „Dėl sklypo Gynėjų g. 14 ir teritorijos virš Geležinio Vilko gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypo A, pertvarkyto žemės sklypo A. Tumėno g. 4 (kadastro
    Nr. 0101/040:278) formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-3039 „Dėl sklypo A. Tumėno g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, dalyje sklype A. Tumėno g. 6 (kadastro Nr. 0101/0040:92) inicijavimo pagrindu, nekeičiant pagrindinės sklypo naudojimo paskirties ir būdų, pakeičiant sklype skirtingų naudojimo būdų reglamentinių zonų ribas ir jų pagrindinius naudojimo reglamentus (leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, kitus naudojimo reikalavimus) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                          Planavimo+darbų+programa
  3. P a v e d u iniciatoriui, prieš teikiant tvirtinti suderintus ir patikrintus 1 punkte nurodytos teritorijos koregavimo sprendinius, parengti ir pasirašyti su Vilniaus miesto savivaldybės administracija pakoreguotų sprendinių įgyvendinimo sutartį dėl Geležinio Vilko gatvės ir tunelio statybos bei centrinės miesto dalies užstatymo.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut