2018-12-21 priimtas sprendimas organizuoti teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE LINKSMOSIOS IR PERGALĖS GATVIŲ SANKIRTOS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE MEŠKONIŲ G. 10 ORGANIZAVIMO

 

2018 m. gruodžio 21 d.   Nr. A30-2951/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 1814V „Dėl teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056134) sprendinių koregavimą sklype Meškonių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0064:122), keičiant (nustatant) žemės sklypo užstatymo intensyvumą ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                                                   schema: Meškonių g.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056134) sprendinių koregavimas sklype Meškonių g. 10, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,256 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3 Vilnius.
 5. Planavimo pagrindas: 2018 m. lapkričio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Pasitarimo socialinių reikalų ir sveikatos departamento klausimais protokolas Nr. A17-1577/18(3.1.16E-AD).
 6. Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 1814V „Dėl teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056134) sprendinių koregavimą sklype Meškonių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0064:122), keičiant (nustatant) žemės sklypo užstatymo intensyvumą ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti priemones gamtos apsaugai, numatyti teritorijas

želdynų plėtrai, esamų apsaugai ir naudojimui.

 1. Papildomi reglamentai: nereikalingi.
 2. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 3. SPAV reikalingumas: bus įvertintas pateikus Aplinkos apsaugos agentūros sąlygas.
 4. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 5. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 6. Koncepcijos rengimas: nereikalingas
 7. Sprendinių vertinimas: nereikalingas
 8. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 9. Planavimo terminai: 3 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 10. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 11. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

Suderinta:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius  (vyriausiasis  architektas)                        Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)