2019-01-01 priimtas sprendimas sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SKLYPO JOČIONIŲ G. 53A SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO INICIJAVIMO PAGRINDU PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario   1  d.   Nr. 30-277/19

 

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453-D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 486 „Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintu Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 1-1898 „Dėl teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“ bei atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus kogeneracinės jėgainės“ 2018 m. lapkričio 20 d. prašymą Nr. VKL SD 2018-278 inicijuoti specialiojo plano rengimą:

  1. T v i r t i n u teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo inicijavimo pagrindu planavimo darbų programą specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                                                  Planavimo+darbų+programa
  2. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Povilas Poderskis