2019-01-06 patvirtinta V. A. Graičiūno ir Žarijų gatvių jungties po magistralinio geležinkelio linija Vilnius–Kaunas ir šių gatvių sankryžos įrengimo specialiojo plano rengimo planavimo darbų programa specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL V. A. GRAIČIŪNO IR ŽARIJŲ GATVIŲ JUNGTIES PO MAGISTRALINIO GELEŽINKELIO LINIJA VILNIUS–KAUNAS IR ŠIŲ GATVIŲ SANKRYŽOS ĮRENGIMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS

SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 6 d.   Nr.  30-312/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 1-1878 „Dėl V. A. Graičiūno ir Žarijų gatvių jungties po magistralinio geležinkelio linija Vilnius–Kaunas ir šių gatvių sankryžos įrengimo specialiojo plano rengimo“ bei atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais 2018 m. spalio 1 d. protokolo Nr. 28-398/18(1.2.13-T1) 1 punktą:

  1. T v i r t i n u V. A. Graičiūno ir Žarijų gatvių jungties po magistralinio geležinkelio linija Vilnius–Kaunas ir šių gatvių sankryžos įrengimo specialiojo plano rengimo planavimo darbų programą specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                                                                                               Planavimo+darbų+programa
  2. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis