2019-01-08 priimtas sprendimas keisti Lazdynų gyvenamojo rajono detaliojo plano (registro Nr. T00055928) sprendinius sklype Architektų g. 152B (kadastro Nr. 0101/0038:267)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAZDYNŲ GYVENAMOJO RAJONO DETALIOJO PLANO KEITIMO SKLYPE ARCHITEKTŲ G. 152B (KADASTRO NR. 0101/0038:267) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. sausio   8  d.   Nr. A30-48/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 244 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu keisti Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1968 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. 209 „Dėl antrojo mikrorajono Lazdynų gyvenamajame rajone projektinės užduoties patvirtinimo“ patvirtinto  nustatant planavimo tikslą ̶  nekeičiant žemės naudojimo paskirties nustatyti naudojimo tipą, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                                          Programa
  3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas neteks galios, jeigu Vilniaus miesto savivaldybės taryba priims sprendimą panaikinti Lazdynų gyvenamojo rajono detalųjį planą.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut