2019-01-10 priimtas sprendimas koreguoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (registro Nr. 431) sprendinių koregavimą apie 10,1 (dešimties ir vienos dešimtosios) ha teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ KEIČIANT GARIŪNŲ GATVĖS DALIES RAUDONĄSIAS LINIJAS, SKLYPO GARIŪNŲ G. 48 ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ IR PLOTĄ, NUSTATANT TERITORIJOS NAUDOJIMO IR TVARKYMO REGLAMENTUS

 

2019 m. sausio 10 d.   Nr.  30-65/19

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (registro Nr. 431) sprendinių koregavimą apie 10,1 (dešimties ir vienos dešimtosios) ha teritorijoje (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Priedas+prie+įsakymo
  2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslai – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais:

2.1. pakeisti Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, reikalingas rekonstruoti šio kelio ruožą į šešių eismo juostų kelią su skiriamąja juosta (48 (keturiasdešimt aštuoni) m tarp gatvės raudonųjų linijų), numatyti jungiamuosius kelius, pėsčiųjų ir dviračių takus, viešojo transporto stotelių vietas, pastačius naująjį viaduką;

2.2. pakeisti sklypo Gariūnų g. 48 (kadastro Nr. 0101/0067:47) žemės naudojimo būdą iš inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų, sklypo ribas ir plotą (prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą) ir nustatyti planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą.

  1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                                                                                               Planavimo programa
Administracijos direktorius Povilas Poderskis