2019-01-11 patvirtintas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sklypo Nr. 468 (Virbalio g. 4, kadastro Nr. 0101/0167:2041) sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 468 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio   11  d.   Nr. A30-89/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1, 318.3.6 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sklypo Nr. 468 (Virbalio g. 4, kadastro Nr. 0101/0167:2041) sprendinių koregavimą keičiant statinių statybos zoną, statybos zonos ribas ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus pagal sklypo sutvarkymo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais (planas pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija. Pagr_Brez+DP+Kor+Virbalio4

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut