2019-01-11 patvirtintas Žemųjų Panerių ir Jankiškių pramoninio rajono detaliojo plano pakeitimo (registro Nr. T00057300) sprendinių koregavimas sklype Jankiškių g. 30 (kadastro Nr. 0101/0077:113)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMŲJŲ PANERIŲ IR JANKIŠKIŲ PRAMONINIO RAJONO DETALIOJO PLANO PAKEITIMO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE JANKIŠKIŲ G. 30

(KADASTRO NR. 0101/0077:113) TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio   11  d.   Nr. A30-84/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. gruodžio 8 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG90411:1. T v i r t i n u  Žemųjų Panerių ir Jankiškių pramoninio rajono detaliojo plano pakeitimo (registro Nr. T00057300) sprendinių koregavimą sklype Jankiškių g. 30 (kadastro
Nr. 0101/0077:113) ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį), kuriais nustatomas pramonės ir sandėliavimo (PR) naudojimo tipas, pramonės ir sandėliavimo teritorijos (P) naudojimo būdas, maksimalus 20 metrų aukštingumas, užstatymo tankumas ir intensyvumas bei kiti naudojimo reglamentai (TPDRIS teritorijų planavimo dokumentas Nr. K-VT-13-17-405). SMA_DP_Jankiskiu30_SPR_Brezinys_1.tif

  1. N u s t a t a u,  kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detaliojo plano koregavimą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliojo plano koregavimu suplanuoto sklypo riba ir plotas gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut