2019-01-14 priimtas sprendimas koreguoti apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. 78249) sprendinius apie 4,9 ha teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 26,9 HA TERITORIJOS BUVUSIAME MAČIULIŠKIŲ KAIME, PANERIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m. sausio  14 d.   Nr. A30-104/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. 1-324 „Dėl apie 26,9 ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 26,9 (dvidešimt šešių ir devynių dešimtųjų) ha teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. 78249) sprendinių koregavimą apie 4,9 (keturių ir devynių dešimtųjų) ha teritorijoje (pagal pridedamą miesto plano ištrauką Nr. 7339). Priedas+prie+įsakymo
  2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano koregavimo tikslai – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais:

2.1. pakeisti komercinės paskirties objektų teritorijos ir atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdo sklypus į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo būdą;

2.2. planuojamoje teritorijoje perplanuoti sklypus keičiant jų ribas ir plotus, patikslinti sklypų naudojimo reglamentus.

  1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama). Planavimo+darbų+programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut