2019-01-14 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Lobio g. 25 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano , sklypo Nr. 2 Iždo g. 3 (kadastro Nr. 0101/0008:910) sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO LOBIO G. 25 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 IŽDO G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0008:910) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m. sausio  14 d.   Nr. A30-106/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo Lobio g. 25 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054422), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gruodžio
    19 d. sprendimu Nr. 2483V ,,Dėl sklypo Lobio g. 25 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 Iždo g. 3 (kadastro Nr. 0101/0008:910) sprendinių koregavimą (pagal pridedamą schemą) Iždo+3+pried.+prie+įsak. padalijant sklypą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                                                         IŽDO+G.+3+PROGRAMA

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut