2019-01-25 patvirtintas teritorijos tarp Gariūnų ir Titnago gatvių, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. 2217, T00054377) sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0067:197)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP GARIŪNŲ IR TITNAGO GATVIŲ, PANERIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE

(KADASTRO NR. 0101/0067:197) TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio  25 d.   Nr. A30-200/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į 2019 m. sausio 9 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG92991:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-651 patvirtinto teritorijos tarp Gariūnų ir Titnago gatvių, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. 2217, T00054377) sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0067:197) keičiant naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas TPD Nr. K-VT-13-18-280). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                              Pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliuoju planu suplanuoto sklypo ribos ir plotas gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut