2019-01-25 priimtas sprendimas koreguoti Subačiaus g. 41 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00059456) sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO SUBAČIAUS G. 41 IR GRETA ESANČIOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

 

2019 m. sausio  25   d.   Nr. A30-203/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-908 „Dėl sklypo Subačiaus g. 41 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Subačiaus g. 41 ir greta esančios teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00059456) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą, keičiant sklypo Subačiaus g. 41 (kadastro Nr. 0101/0058:189) užstatymo intensyvumą, statinio aukštį bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                             miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).                                                                                                                                  planavimo+darbų+programa
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut